کلاس های گروهی

سازهای زهی آرشه ای

  • ویلن

سازهای بادی فلزی

  • هارمونیکا

سازهای زهی مضرابی

  • سنتور

  • گیتار

  • گیتار

موسیقی کودکان

  • ارف کودکان

  • موسیقی کودکان

آواز و سلفژ

  • تئوری موسیقی سلفژ

  • کر

کلاس های نظری

  • تئوری و سلفژ موسیقی - سنتی

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی