کلاس های گروهی

سازهای زهی آرشه ای

 • ویلن

سازهای بادی فلزی

 • هارمونیکا

سازهای زهی مضرابی

 • سنتور

 • گیتار

 • گیتار

موسیقی کودکان

 • ارف کودکان

 • موسیقی کودکان

سازهای کوبه ای

 • تنبک

 • دف

آواز و سلفژ

 • تئوری موسیقی سلفژ

 • کر

کلاس های نظری

 • تئوری و سلفژ موسیقی - سنتی

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی